การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ขั้นตอนสำหรับการปฎิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลเมื่อเจ้าของข้อมูลร้องขอ ดังนี้

1. ตรวจสอบตัวตนของผู้ยื่นคำร้องขอ
2. พิจารณาความถูกต้องของคำขอ
3. พิจารณาดำเนินการตามสิทธิที่ร้องขอ
4. รวบรวมข้อมูลที่ได้รับการร้องขอให้ชี้แจง
5. ดำเนินการตามสิทธิที่ร้องขอ

โดยผู้ร้องขอ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  หรือ ในกรณีมอบอำนาจ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  หนังสือมอบอำนาจใช้สิทธิแทนเจ้าของข้อมูล   และสามารถยื่นคำร้องขอผ่านสำนักงานของบริษัทได้ด้วยตนเอง

แบบคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ดาวน์โหลด
ซึ่งได้แก่สิทธิดังต่อไปนี้ กรุณากรอกรายละเอียดตามแบบคำขอนี้
– สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
– สิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
– สิทธิในการลบข้อมูล
– สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล
– สิทธิในการคัดค้านการประมวลผล
– สิทธิในการห้ามมิให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
– สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม


 แบบคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล


หนังสือมอบอำนาจใช้สิทธิแทนเจ้าของข้อมูล