ดร.ชุมพล พรประภา
ประธานกรรมการ

นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและ ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางเสาวนีย์ กมลบุตร
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย
กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นายสถิตย์พงษ์ พรประภา
กรรมการ

นายรักสนิท พรประภา
กรรมการ

นางสาวปฐมา พรประภา
กรรมการ

นายประพล พรประภา
กรรมการ

นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์
กรรมการ

นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน
กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ/กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง