คณะกรรมการบริษัท

Thitikorn Director Team
 1. ดร. ชุมพล พรประภา
  ประธานกรรมการ
 2. นายประพล พรประภา
  กรรมการ
 3. นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ
  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 4. นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
 5. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์
  กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 6. นายรักสนิท พรประภา
  กรรมการ
 7. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา
  กรรมการ
 8. นางสาวปฐมา พรประภา
  กรรมการ
 9. นายอภิชัย เอื้อมเสถียรพร
  กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 10. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์
  กรรมการ
 11. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
 12. นายกนิช บุณยัษฐิติ
  กรรมการตรวจสอบ