ดร.ชุมพล พรประภา
ประธานกรรมการ

นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

นางเสาวนีย์ กมลบุตร
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์
กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นายสถิตย์พงษ์ พรประภา
กรรมการ

นายรักสนิท พรประภา
กรรมการ

นางสาวปฐมา พรประภา
กรรมการ

นายประพล พรประภา
กรรมการ

นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์
กรรมการ

นายอภิชัย เอื้อมเสถียรพร
กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท