ดร.ชุมพล พรประภา
ประธานกรรมการ

นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและ ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางเสาวนีย์ กมลบุตร
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย
กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นายสถิตย์พงษ์ พรประภา
กรรมการ

นายรักสนิท พรประภา
กรรมการ

Prathama Phornprapha

นางสาวปฐมา พรประภา
กรรมการ

Prapol Phornprapha

นายประพล พรประภา
กรรมการ

นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์
กรรมการ

นายอภิชัย เอื้อมเสถียรพร
กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ