บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2515 เพื่อประกอบกิจการให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล หลังจากนั้นปี 2538 ขยายธุรกิจไปยังภาคตะวันออก ภายใต้ชื่อบริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อย)

ต่อมาในปี 2546 เข้าซื้อกิจการบริษัท ชยภาค จำกัด เพื่อขยายสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และเข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

และต่อมาในปี 2554 บริษัทฯได้เข้าซื้อกิจการของบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จำกัด เพื่อขยายธุรกิจ เกี่ยวกับการให้บริการจัดเก็บหนี้ ปัจจุบัน บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ขยายการดำเนินงาน โดยมีสาขา ครอบคลุมทุกภาคของประเทศ และขยายธุรกิจ ไปยังกลุ่มประเทศในอาเซียน

พัฒนาการบริษัท

2515

 • ฐิติกร ถูกก่อตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อจักรยานยนต์และรถยนต์

2538

 • เข้าซื้อหุ้นจำนวนร้อยละ 99.99 จาก บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด และขยายขอบเขตการให้บริการในภาคกลาง และภาคตะวันออกของประเทศไทย

2543

 • ริเริ่มโครงการประกันภัย เพื่อลดความเสียหายจากอุบัติเหตุ ซึ่งต่อมาถือเป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์

2545

 • ได้รับรางวัลคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค สำหรับสัญญาเช่าซื้อที่เป็นธรรมจากคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

2546

 • เข้าซื้อหุ้น ร้อยละ 99.99 จาก บริษัท ชยภาค จำกัดเพื่อขยายฐานธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว เป็น 500 ล้านบาท และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2551

 • ผลการประเมิน AGM เป็น 1 ใน 74 บริษัท จากจำนวนบริษัทจดทะเบียน 486 บริษัท ที่คะแนนประเมินเกิน 100 คะแนน

2552

 • ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระดับ 4 ดาว โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2554

 • เข้าซื้อหุ้น ร้อยละ 99.99 จากบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จำกัด
 • ผลการประเมิน AGM เป็น1 ใน 64 บริษัท จากจำนวนบริษัทจดทะเบียน 416 บริษัท ที่คะแนนประเมินเต็ม 100 คะแนน (ติดต่อกันเป็นปีที่ 5)

2555

 • ฉลองครบรอบ 40 ปีของการก่อตั้งบริษัท
 • 1 ใน 17 บริษัทจดทะเบียน ที่ได้รับรางวัล “Investors Choice Award” จากสมาคมส่งเสริมมผู้ลงทุนไทย

2557

 • 1 ใน 13 บริษัทจดทะเบียน ที่ได้รับรางวัล “Investors Choice Award” จากสมาคมส่งเสริมมผู้ลงทุนไทย
 • จัดตั้งบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งแรก ในประเทศกัมพูชา ชื่อ “Suosdey Finance PLC
 • จัดตั้งบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งที่สอง ในประเทศลาว ชื่อ “Sabaidee Leasing Co., Ltd.

2558

 • ทริสเรทติ้ง จัดอันดับเครดิต TK ที่ระดับ A- (แนวโน้มคงที่)
 • จัดตั้งบริษัทย่อย ” ทีเค เงินทันใจ จำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ

2559

 • 1 ใน 12 บริษัทจดทะเบียน ที่ได้รับรางวัล “Investors Choice Award” (ติดต่อกันเป็นปีที่ 8)
 • ทริสเรทติ้ง จัดอันดับเครดิต TK ที่ระดับ A- (แนวโน้มคงที่)
 • ขยายเพิ่ม 2 สาขา คือ สาขา Battambang และสาขา Siem Riep ในประเทศกัมพูชา

2560

 • ฉลองครบรอบ 45 ปีของการก่อตั้งบริษัท
 • ขยายเพิ่ม 3 สาขา คือ สาขา Kampong Cham, สาขา Svay rieng และสาขา Kampong Speu ในประเทศกัมพูชา
 • อยู่ระหว่างจัดตั้งบริษัทย่อย “Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd ” ในประเทศเมียนมา
 • ดำเนินการขายหุ้นสามัญบริษัทย่อย “บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จำกัด”

2561

 • มีสาขา รวมทั้งสิ้น 92 สาขา ครอบคลุม 57 จังหวัด
 • ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระดับ 4 ดาว (ติดต่อกันเป็นปีที่ 10)
 • ขยายเพิ่ม 2 สาขา คือ สาขา Luang Prabang และสาขา Savannakhet ในประเทศลาว