คุ้มครองโรคที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 50,000 บาท

1.รับเงินก้อนเมื่อตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 50,000  บาท
2.เงินชดเชยกรณีนอน รพ. จากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (สูงสุด 14 วัน) 500  บาท/วัน
3.คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 50,000  บาท
สิทธิพิเศษรับความคุ้มครองเพิ่ม ไม่มีค่าใช้จ่าย
รับความคุ้มครองเพิ่ม 200,000 บาท กรณีโคม่าจากการแพ้วัคซีนโควิด
จำกัดการซื้อ 1 ท่านต่อ 1 กรมธรรม์สำหรับแผนโควิด ซูเปอร์ชีลด์
ระยะเวลารอคอย 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัยจะไม่ได้รับความคุ้มครอง
เงื่อนไขการรับประกันภัย
1.ช่วงอายุรับประกันภัยตั้งแต่ 15 วัน – 99 ปี
2.ผู้เอาประกันภัยต้องไม่มีการเดินทางเข้าหรือออกนอกราชอาณาจักรไทยเป็นระยะเวลา 30 วัน ก่อนวันที่ซื้อกรมธรรม์
3.สงวนสิทธิ์รับประกันภัยเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยและต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
4.ไม่รับประกันภัย กลุ่มอาชีพพิเศษ ดังนี้ บุคคลากรทางการแพทย์  แพทย์  พยาบาล  หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานในสถานพยาบาล
5.จำกัดการซื้อ 1 ท่านต่อ 1 กรมธรรม์สำหรับแผนโควิด ซูเปอร์ชีลด์
6.กรณีผู้เอาประกันที่ต่ออายุกรมธรรม์แผนโควิดชีลด์แล้ว จะไม่สามารถซื้อแผนโควิด ซูเปอร์ชีลด์นี้ได้
7.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์พร้อมคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวน กรณีไม่เข้าเงื่อนไขการรับประกันภัย
บริหารการขาย โดย
บริษัท คลับปลอดภัยอินชัวรันซ์โบรคเกอร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต ว00011/2545