คณะผู้บริหารบริษัท

Prathama Phornprapha

นางสาวปฐมา พรประภา
กรรมการผู้จัดการ

Prapol Phornprapha

นายประพล พรประภา
รองกรรมการผู้จัดการ

นายอภิชัย เอื้อมเสถียรพร
ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ

นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์
ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ

นางสาวศิริเพ็ญ เนียมเจริญ
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน
ผู้จัดการฝ่ายประสานงานต่างประเทศ

นายปิติ งามเลิศ
ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อต่างประเทศ

นายสมบุญ  นาราสุนทรกุล
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1