ปัจจุบันไม่มีการต่อ ใบขับขี่ แบบตลอดชีพแล้ว ปี 2563 ผู้ที่ถือใบอนุญาตขับขี่ประเภทชั่วคราว 2 ปี หรือประเภท 5 ปี จึงต้องทำการต่อ ใบขับขี่ ก่อนหมดอายุอยู่เสมอ เราลองมาดูว่าขั้นตอนและเอกสารที่ใช้ มีอะไรบ้าง

ต่อ ใบขับขี่ 63 มีอะไรบ้าง

การต่ออายุใบขับขี่ชนิด 2 ปี เป็น 5 ปี

เอกสารที่ต้องใช้
1. ใบขับขี่ชั่วคราวอายุไม่ต่ำกว่า 1 ปี
2. บัตรประชาชนฉบับจริง
3. ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ
2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
2.1. ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ
2.2. ทดสอบสายตาทางลึก
2.3. ทดสอบสายตาทางกว้าง
2.4. ทดสอบปฏิกิริยาเท้า ในการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ
3. ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่
4. ชำระเงิน 255 บาท (ค่าธรรมเนียม / ค่าใบขับขี่)

กรณีต่อใบขับขี่ล่วงหน้า
สามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 60 วัน หรือ 2 เดือน

กรณีขาดต่อ
• กรณีสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียนใหม่
• กรณีสิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนอบรม / ทดสอบข้อเขียน / ทดสอบขับรถ

การต่ออายุใบขับขี่ชนิด 5 ปี เป็น 5 ปี

เอกสารที่ต้องใช้
1. ใบขับขี่เดิม หรือใบแทน
2. บัตรประชาชนฉบับจริง

ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ
2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
2.1. ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ
2.2. ทดสอบสายตาทางลึก
2.3. ทดสอบสายตาทางกว้าง
2.4. ทดสอบปฏิกิริยาเท้า ในการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ
3. อบรม 1 ชั่วโมง
4. ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่
5. ชำระเงิน 255 บาท (ค่าธรรมเนียม / ค่าใบขับขี่)

กรณีต่อใบขับขี่ล่วงหน้า
สามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน หรือ 3 เดือน

กรณีขาดต่อ
• กรณีสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียนใหม่
• กรณีสิ้นอายุเกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติขับรถใหม่ รวมถึงใช้เอกสารต่อใบขับขี่อย่างใบรับรองแพทย์ที่ขอไว้ไม่เกิน 1 เดือน

 

ขอบคุณข้อมูลจาก sanook.com