นโยบายการรักษาความปลอดภัย TK PLUS​​​​​​

นโยบายฉบับนี้จะสามารถใช้กับ TK PLUS ซึ่งเป็น Android Application ของ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ซึ่งในที่นี้จะเรียกว่า TK PLUS

TK PLUS ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ใช้งาน TKMobile ของ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

TK PLUS ได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ เช่น อีเมลแอดเดรส (Email Address) , หมายเลขบัตรประชาชน , หมายเลขไอพี ( IP Address ) , หมายเลขเครื่อง ( IMEI ) และ เวลาที่ใช้งาน ( Access Time ) เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่าน

TK PLUS จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น อีเมลแอดเดรส (Email Address) เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของคุณในกิจการหรือกิจกรรมของบริษัทฐิติกรจำกัดมหาชนเท่านั้น หรือ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ดึงข้อมูลสัญญาของท่าน เท่านั้น

TK PLUS ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ TK PLUS ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุณเท่านั้น

บริษัทจะจัดวางข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาด้วยการควบคุมที่เหมาะสม และจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ แก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้

o    กรณีเป็นการให้ข้อมูลตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ

o    กรณีเป็นการให้ข้อมูลจำเป็นต่อการคุ้มครองชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สินของบุคคล และกรณีที่จะขอความยินยอมจากบุคคลนั้นเป็นการยากที่จะกระทำได้

o    กรณีการให้ข้อมูลจำเป็นต่อความร่วมมือกับองค์กรของรัฐ รัฐบาลท้องถิ่น หรือบุคคลหรือผู้ประกอบการที่ได้รับมอบหมายให้ทำกิจการต่างๆ ตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบกำหนด

o    กรณีที่การได้ความยินยอมจากบุคคลน่าจะเป็นอุปสรรคต่อการทำกิจกรรมดังกล่าว

TK PLUS กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล TK PLUS จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลโดยการเข้ารหัสข้อมูลด้วย การใช้ Secure Socket Layer (SSL)

TK PLUS อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ได้แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ  ในกรณีที่คุณมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบาย ความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ TK PLUS ยินทีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการ โดยคุณ สามารถติดต่อกับ TK PLUS ได้ผ่านทาง  tkplus_support@tk.co.th